English  
 به وبسايت روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران خوش آمديد
   
 

اخبار دانشگاه


تاريخ خبر: 8/4/1388
شرايط عضويت بيمه درماني تكميلي كاركنان با شركت بيمه معلم


روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: شرايط عضويت بيمه درماني تكميلي كاركنان با شركت بيمه معلم از طريق حسابداري واحدهاي مربوطه با برنامه جديد نرم افزار ي خود حداكثر تا تاريخ 1/6/88 انجام خواهد شد.


بنا بر گزارش رسيده از دفتر معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه، شرايط عضويت بيمه درماني تكميلي كاركنان با شركت بيمه معلم به شرح ذيل مي باشد.
 خانواده؛ منظور از خانواده عبارتست از كاركنان شاغل بعنوان سرپرست خانواده و همسر يا همسران دائمي و فرزندان وي يا هر فرد ديگري كه قانوناً تحت تكفل بيمه شده اصلي قرار گرفته باشد. فرزندان ذكور و والدين كاركنان (مؤنث و مذكر) با پرداخت حق بيمه يكسان و شرايط پيش‎بيني شده در اين قرارداد. كليه كاركنان مونث مي‎توانند همسر و تمامي فرزندان خود را همانند ساير بيمه‎شدگان با پرداخت حق بيمه يكسان و رعايت مفاد اين قرارداد صرفاً در ابتداي قرارداد بيمه نمايند (پوشش تمام اعضاي خانواده اجباري مي‎باشد) قبل از هر گونه اقدام جهت بستري شدن و شروع درمان (غيراورژانس) و همچنين تحويل مدارك به منظور دريافت خسارت از شركت بيمه و بيمه‎گر اول خدمات درماني و تأمين اجتماعي، با شركت بيمه مشورت گردد.
اين گزارش مي افزايد: بيمه مكمل مشمول كليه كاركنان هيات علمي وغير هيات علمي اعم از رسمي، پيماني، قرارداد معين كار (مشمولين طرح نيروي انساني بشرط پرداخت حق بيمه تا پايان قرارداد) مي باشد.
شايان ذكر است مهلت ارسال مدارك از تاريخ صدور قرارداد 30/3/88 لغايت 1/6/88 از طريق حسابداري واحد مربوطه با توجه به برنامه جديد نرم‎افزاري خود اقدام لازم بعمل آورند. بديهي است مهلت تعيين شده با توجه به هماهنگي‎هاي انجام شده با شركت مذكور بهيچ‎وجه قابل تمديد نخواهد بود در غير اينصورت مسئوليت هرگونه تغييرات پس از پايان مدت مقرر در صورت عدم پرداخت خسارت از طرف شركت بيمه به عهده واحد مربوطه خواهد بود و صرفاً كاركنان جديد‎الاستخدام، انتقالي، نوزادان و همسر بيمه‎شدگاني كه در طول قرارداد ازدواج مي‎نمايند مستثني از مهلت تعيين شده فوق مي‎باشند.
ضمناً يادآوري مي‎نمايد مبلغ حق بيمه تعيين شده در سالجاري براي كاركنان و افراد تحت تكفل و غير تحت تكفل در دو نوع قرارداد به مبلغ‎هاي 000/480 ريال و 400/620 ريال مي‎باشد كه انتخاب هر كدام به عهده كاركنان مي‎باشد كه رقم حق بيمه كامل توسط كارمند پرداخت مي‎گردد.
در ادامه اين گزارش رعايت موارد ذيل براي افراد الزامي است:
1- لازم است افرادي كه در طول قرارداد بدليل بازنشستگي، فوت، اخراج و يا بازخريد خدمت قطع حقوق مي‎شوند از طريق حسابداري آن واحد مراتب را بصورت تغييرات در پايان هر ماه كتباً به شركت مذكور اعلام تا واحد مربوطه در پايان قرارداد مشمول بدهي معوقه حق بيمه نگردد.
2- بيمه‎شدگان هزينه‎هاي درماني موضوع اين قرارداد را در صورت عدم استفاده از معرفينامه رأساً پرداخت نموده و تصوير اسناد و مدارك و صورتحساب بيمارستان را كه به تائيد مركز بررسي اسناد بيمه سازمان خدمات‎درماني كاركنان دولت يا سازمان تأمين اجتماعي و يا ساير سازمانهاي بيمه‎گر رسيده باشد را بضميمه تصوير چك دريافتي و تصوير شناسنامه و دفترچه بيمه (بيمه شده اصلي و بيمار) به همراه درخواست كتبي آن واحد و يا كارت درماني معتبر بيمه جهت دريافت مازاد خسارت به بيمه‎گر تسليم نمايد.
3- نحوه استفاده بيمه شدگان از مراكز درماني مجاز سراسر كشور:
الف: بيمه‎شدگان درصورت تمايل به استفاده از بيمارستانهاي طرف قرارداد مي‎توانند با دريافت معرفينامه از طرف آن واحد به شركت بيمه مراجعه و معرفينامه لازم جهت استفاده از بيمارستان را دريافت دارند.
ب: بيمه‎شدگان در استفاده از بيمارستانهاي غير طرف قرارداد آزاد بوده و پس از پرداخت هزينه‎ها و ارائه اسناد، مازاد هزينه‎ها طبق مفاد قرارداد براساس همطرازي و درجه‎بندي بيمارستانهاي طرف قرارداد با بيمه معلم قابل پرداخت خواهد بود.
ج: بيمه‎شدگان مي‎بايست در صورت بستري در مراكز طرف قرارداد يا غير طرف قرارداد مراتب بستري خود را قبل از ترخيص باطلاع شركت بيمه معلم برسانند.
4- جهت پرداخت هزينه‎هاي درمان و صدور معرفينامه بيمارستان از تاريخ شروع قرارداد 1/4/88 قابل اجراست يا توسط نماينده آن واحد و يا ذينفع به شركت بيمه معلم به آدرس اعلام شده در متن بخشنامه مراجعه شود.
5- شركت بيمه معلم موظف است نسبت به صدور كارت درمان به تعداد بيمه‎شدگان (اصلي) اقدام و به نماينده واحدها يا كاركنان تحويل نمايند.
6-  بمنظور استفاده كاركنان از دريافت هزينه‎هاي انجام شده از تاريخ 1/4/88 كليه حسابداري‎ واحدها موظفند نسبت به پرداخت حق بيمه ماهيانه به شماره حسابي كه متعاقباً اعلام ميگردد بنام شركت بيمه معلم به همراه ليست تغييرات ماهيانه به شركت بيمه معلم ارسال نمايند.
7- ضمناً كاركناني كه متقاضي سطح پوشش درماني بالاتر بشرح ذيل ميباشند :
جراحي و بستري شدن 000/000/50 ريال ، جراحي تخصصي 000/000/100 ريال
زايمان 000/000/10 ريال پاراكلينكي الف تا 000/000/5 ريال   
پاراكلينيكي ب تا 000/500/2 ريال و پاراكلينيكي ج تا 000/500/2 ريال و عينك تا 000/500/1 ريال
دندانپزشكي هر خانواده تا 000/000/5 ريال با حق بيمه سرانه 000/110 ريال در طرح طلايي شركت بيمه معلم براي اعضاء محترم هيئت علمي و پزشكان و كاركنان قابل ارائه ميباشد .
در صورت ارائه درخواست كتبي، افراد متقاضي ميبايست نسبت به تكميل فرم عضويت با هماهنگي دفتر بيمه در واحد ستاد مركزي(كه متعاقباً آدرس دقيق آن اعلام خواهد شد) اقدام لازم را بعمل آورند .
آدرس:تهران- ميدان ونك- بلوار شهيد حقاني- شماره 56

نظرات كاربران:

:: هزينه عضويت بسيار زياد است
 كبوترآباد

:: مي خواهم بيمه خود را كنسل كنم اما شركت مي مي گويد قرارداد يك ساله است من بايد چكار كنم ؟
 امين حميدي

:: هژينه پرداحتي توسط كاركنان براي براي بيمه معلم خيلي زياد است اينجانب ملوان هرماه 400000ريال ازمن كم ميشود بابت 6 نفر
 بدون نام

:: سلام ميخواهم از طريق كانون وكلاي قوه قضائيه در بيمه تكميلي درمان ثبت نام كنم لطفا مرا راهنمايي كنيد
 صفايي

:: كاش يكي از اين بيمه ها هزينه هاي سرسام آور ناياروري رو هم تقبل مي كرد.
 من

:: گرچه همه گفتند ولي خالي از لطف نيست كه بگويم دست من يك برگه دادند كه فقط مشخص شده بود ماهيانه چقدر بايد از حقوقم بابت بيمه كم شود و شرايط طرفين بيمه در آن نوشته نشده بود آيا شما وقتي با شخصي حقوقي يا حقيقي مي خواهيد قراردادي ببنديد .شرايط را نخوانده بايد امضاع كنيد ؟ و وقتي من معترض شدم كه بايد شرايط آن را بدانم گفتند اين بخش نامه فرصت ندارد و مي خواهيم اسامي را رد كنيم .ومن تازه شرايط را در اينجا پيدا كرده ام . واقعا كه .
 بدون نام

:: من واقعا" تعجب ميكنم از اين شركت هاي بيمه با اين وضعيت كه هر كدام فقط وفقط به فكر منافع خودشان هستند وبس!!!!
 بدون نام

:: هزينه خيلي زياده ولي گفتن فايده نداره
 مسعود موسوي

:: اطلاع رساني كم
 عبدالكريم بارفروش

:: قراردادهاي قبلي با بيمه دانا و بيمه ايران در حد انتظار بود . ولي بيمه معلم با محدود كردن مخارج و زمان پرداخت مورد نا رضايتي ما است .
 يك معلم .......

:: حق عضويت ماهانه زياداست
 شكيب -اشنويه

:: متاسفانه هزينه آن بسيار زياد است
 بدون نام

:: خواهش مكنيم براي فرهنگيان تمديد كنيد .حياتي است واقعاًسپاسگزاريم.
 ناصر

:: شعبه ها و كاركنان متخصص را براي رفاه حال معلمين ورسيدگي سريع تر در استان اصفهان افزايش دهيد .
 نيما

:: هركس مياد بايك بيمه قرارداد ميبنده معلوم نيست از مافرهنگي ها ساده تر هم هست؟
 بدون نام

:: سقف بيمه براي سزارين خيلي كم است
 بدون نام

:: لطفا مهلت ثپت نام كاركنان آموزش وپرورش را تمديد كنيد. اطلاع رساني وزارت آموزش وپرورش در زمينه نحوه ثپت نام بسيار ضعيف است.- يك فكري هم براي عينكييها بكنيد.
 حسين ستاره شمار

:: اطلاعات راجع مراكزي كه بيمه را قبول ميكنند بسيار كم است
 سعيد

:: خيلي گران است
 بدون نام

:: درصور ت امكان مهلت عضويتدر بيمه تكميلي را تمديد كنيد
 خدارحم يوسفوند

:: اطلاع رساني درمورد نحوه پرداخت خسارت بسيار كم است درصورتيكه حق بيمه 40000ريال براي هرنفرمي شود بهتراست نوع خدمات توضيح داده شوده درغير اين صورت بيمه ايران خيلي بهتراست .
 بدون نام

:: اين بيعدالتي در حقمعلم است چون بيمه تكيملي 2ميليون را براي بستري وجراحي ديسك كمري داد من 7ميليون را ژرداخت كردم چه بيمه تكميلي است .خدا ژاي كسي را به بيمارستان وبيمار نكند .آمين
 معلم بي نام ونشان

:: چه فايده نظر بدهيم وقتي اهميت نمي دهيد همه گفتن من هم مي گم خيلي خيلي گران است اگه واقعا خوب هم توجه نكنيد حرام و گناه است
 ناراضي

:: هزينه زياد خدمات كم درصد پرداخت اندك وخيلي دير
 مشتري دكترها

:: آقااين كه ثبت نام نميشه
 بدون نام

:: درپرداخت خسارت تسريع نماييد
 بدون نام

:: چه دليلي داشت حق بيمه زيادتري از ما بگيرند وتعهداتشان را كاهش دهند مگر بيمه ايران چه مشكلي داشت؟
 بدون نام

:: اطلاع رساني ضعيف است مثلا بيمارستان ها درمانگاه ها و مراكز پزشكي در شهر بيمه شده از خدمات اين بيمه اطلاعي ندارد فرهنگي منطقه هفت تهران
 م.7

:: هزينه ها زياد است اما پرداخت توسط بيمه معلم كم است
 بدون نام

:: تو بيمه دست زياد شده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 بيمه اي

:: هزينه زياد است ولي خدمات كم
 بدون نام

:: نام بيمارستان هاي طرف قرارداد بيمه معلم در شهر اصفهان را لطفا مشخص كنيد
 فاطمه

:: يه فكري براي هزينه ها دندانپزشكي بنماييد واقعا براي يك معلم مشكل است متشكرم
 سيد جليل جليلي

:: مابگيم حق بيمه زياد است فايده اي دارد/
 معلم قم

:: خودشون هم خبر ندارن بيمه ي تكميلي يعني چي؟؟واسه جواب دادن به يه سوال بايد 3روز منتظر شد.واقعان كه......
 هاشمي

:: لطفامراكزدرماني تحت پوشش هراستان با بيمه معلم كه داراي قراردادهستند نام ان راذكر كنيد
 يكارباب رجوع

:: لطفامراكزدرماني تحت پوشش هراستان با بيمه معلم كه داراي قراردادهستند نام ان راذكر كنيد
 يكارباب رجوع

:: خدا كند كه نياز پيدا نكنيد چون اگر نياز پيدا كردي پول داده اي وقتي ميخواهي حقت را بگيري اولا فكر مي كنند مي خواهند صدقه بدهند يا ارث پدرشان را بدهند خلاصه از گدايي بدتر است تازه پولي كه در بيمارستان داده اي قبول ندارند هر چه خودشان ميگويند خلاصه ازخيرش ميگذريد.البته بيمه ايران كه اينجوري بود بيمه معلم هنوز امتحان پس نداده خدا كند كه اينچنين نباشد.
 يه معلم گرفتار

:: هزينهاي كه بيمه كننده پرداخت مي كنددر حين دارو يا آزمايش پرداخت اين چينين هزينه را خيلي دير اقدام مي كند با تشكر
 فرحناز تكروستا

:: به اميد ظهور آقايمان ...
 چشم انتظار

:: ديروز بعدازاولين مراجعه به بيمه تكميلي معلم شهرنمايش بندرعباس با برخورد بد يك خانم عصباني رو به رو شدم كه اتفاقا فهميدم فقط در بيمه مركزي هزينه درمان را پرداخت مي كنند و او به زور حاضرشد آدرس بيمه مركزي را به من بدهد پس از مراجعه به بيمه مركزي ،حضرات عظام جلسه داشتند و از صبح تا ظهر هيچ كسي جوابگوي من نشدو دست از ژا درازتر برگشتم به اميد فرداهاي ديگرچطور حق خودتان را هرماه كامل مي گيريد اما به زور حاضر مي شويد جوابگوي مردم باشيد؟
 يك معلم هرمزگاني

:: ما معلمان هر ازگاهي بدون اراده خود تاچار به قرار داد با يك شركت مي شويم خدا مي داند كه پشت اين قرار داد چه مي گذرد وقتي مي بينيم رتبه اختلاس بين كشورها در پايين ترين حد هستيم لازم بود ما اخيار خود را داشته باشيم آنگاه معلوم مي شد كه ما قارار داد ميبنديم يا نه ؟ و از طرفي اين بيمه گذار ميزات قارار داد را كم نمي كرد و هم منتي بي هوده به ما نمي كرد و اين قدر تحقير نمي شديم
 بهشتي از بابل

:: فقط درامدبراي عده اي خاص
 بدون نام

:: لعنت خدا بر كساني كه از طرف معلمان قرار داد مي بندند وسعي مي كنند طرف را راضي و خودشان به نون ونوايي برسند .ما مجبوريم در اين مملكت بيدر وپيكر بيمه شويم تا خدا نكرده در اينده ....
 مهدي

:: چرا بعضي ها الكي از قول معلمان عزيز مطلب مي نويسند خجالت بكشيد
 سهيل

:: بيمه تكميلي نعلم بسيار خوب است به شرطي كه در همه بيمارستانهاو مراكز درماني بدون معطلي و كاغذبازي مورد پذيرش قرار گيرد.ضمنا از تعدد بيمه ها جلوگيري و فقط يك مورد بيمه براي معلمان در نظر گرفته شود.
 از نير

:: هزينه زياد است
 حسين از اصفهان

:: سلام خسته شديم ازاينهمه جابجايي در بيمه ها وتنوعات آنهاكه هر كدومشون يه جور خدمات ارائه ميدن اگه ميشه خدمت رساني در خدمات بيمه اي باهمديگه هماهنگ بشند تا ما بيچاره ها هم بدونيم بالاخره چه خدماتي ارائه ميشه.
 ولگرد

:: بيمه خوبيه چون مال ما معلماست
 م و از محمودآباد

:: اي كاش به همان اندازه كه حق ويزيت پزشكان افزايش مي يابد حقوق معلمان هم به همان نسبت افزايش مي يافت
 بدون نام

:: اين بيمه تا كي دوام مياره ؟ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 بدون نام

:: بابااعصاب مون خرد شد اين ديگه چه دردسريه
 م م خزان

:: بيمه را ارزان كرده و آنرا توسعه دهيد.
 بنده خدا

:: واقعا بيمه خوبي است .خدا به شما خير دهد
 من از ايران

:: دوباره رانت خواري جديد بين وزارت آموزش وپرورش بدون وزير با بيمه جديد . مگر شما ديواري كوتاه نر از ديوار معلم سراغ داريد شما را به خدايي كه فقط اداي پرستش آنرا داريد چون فقط خودتان را مي پرستيد دست از سر اين قشر محترم و توسري خور برداريد به نام عدالت , عين بيعدالتي را داريد اجرا مي كنيد و كسي هم حق پرسش از شما را ندارد
 بدون نام

:: عا لي وبجاست انشاالله مورداستفاده قرارنگيرد
 كيانوش

:: عضو ميشويم ولي بعد از يارانه هاي نقديمان كم كنيد ترا بخدا پول نداريم!!!!!!!!!!
 يك معلم مفلس

:: دليل تغيير بيمه ايران چيست ؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!دليل انتخاب بيمه معلم چيست ؟ آ يا جز ‍ء منفعت بعضي ها ست ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
 يك معلم ساده لوح !!!!!

:: شرمنده ام كه معلم شده ام
 نادم پشيمان

:: برخوردكارمندان بيمه اصفهان بسيار بد است
 09132069433

:: بيمه معلم خوب است ولي هزينه ان زياد ميباشد خصوصا افراد تحت تكفل.
 ساداتي

:: بيمه كردن همه افراد بايد اختياري باشد
 درد آشنا

:: اسم بيمه معلم را تغيير دهيد چون مثل قرض الحسنش مثل گداخونه خواهد موند
 بدون نام

:: هزينه زياداست
 ممد

:: :: اجباري شدن بيمه تكميلي همه اعضا تحت تكلف درست نيست
 بدون نام

:: هزينه زياداست
 بدون نام

:: ما تا كي بايد تاوان معلم شدنمان را بدهيم
 ....

:: هزينه نسبت به بيمه هاي ديگر خيلي زياد است
 عليرضا ب

:: لازم نيس چيز ي بگم..................................فقط يه فكري به حال معلم بشه...............
 في في

:: ارتش ونظاميها بيمه دارند ماهم داريم
 رنجكش

:: بيمه معلم را بد نام نهادندي و بايد از قديم الايام تفحصي كردندي و نام اصلي آن بدست آوردندي كه از زمانهاي كهن تا كنون تجربت ها شدي و نفهميدي كه نام آن را چه نهي و در اين ايامالآخر تحقيقي كردمي و دانستمي كه بايد بيمه سرماخوردگي نام گرفتي و والسلام
 محمد

:: هر جيزي هزينه دارد.
 من من از آمل

:: ريز قرارداد توسط بيمه ايران در مدارس ارسال شده بود ولي اين كار توسط بيمه معلم انجام نشده و معلمان واقعا در اين زمينه بلاتكليفند و نمي دانند بيمه معلم چه چيزها و چه مقدار را بيمه كرده و پرداخت ميكند لطفا ريز قرارداد را به مدارس ارسال كرده و مانند بيمه ايران در سالهاي گذشته وقت عضويت را تا اخر اذر تمديد كنيد و مبلغ را هم در صورت امكان به مبلغ بيمه ايران نزديك كنيد با تشكر
 معلم كودكان استثنائي

:: مسئولين بي عرضه آموزش و پرورش را هر بيمه ايكه دريابد جمعيت ساده و بي ادعاي ميليوني فرهنگيان و خانواده آنها هم مجبور به پرداخت هزينه به اصطلاح بيمه تكميلي به آن شركت هستند . چند سال تخم بيمه دانا سرخ شد . چند سال كه بيمه ايران با اختلاس مواجه وبي مايه شده بود به نان و نوايي رسيد حالا هم به اسم بيمه معلم جمعي ديگر قرار است پول بگيرند و خدمات ندهند. البته كه قرار نيست كسي رسيدگي كند.!!!!! بقيه وزارتخانه ها بيمه دارند ما هم داريم !!! بتركه چشم حسود.!!!!!!!!!!!!
 معلمي كه مي بيند و مي سوزد

:: هزينه سقف درماني جراحيها در سال به نسبت هزينه عضويت خيلي زياد است .خواهشمند است هيزنه سقف حراحيها را افزايش دهيد .
 درد مند

:: هزينه افراد تحت تكفل را كاهش دهيد خسرو
 بدون نام

:: هزينه براي هر نفر بسيار زياد است
 منوچهر

:: عمومي ترين خدمات درماني معلمين دندان و عينك است كه در اين بيمه جايي ندارد.
 يك معلم

:: بيمه واقعايعني هيچ
 حجت

:: بيمه تكميلي معلم كارآمد يا ناكارآمد آنچه يك كارمند يا معلم را به سوي بيمه تكميلي هدايت مي كند قبل از هر چيز نياز به يك حمايت جدي در فرايند درمان است. در مهرماه 1388 بيمه تكميلي معلمان و در كل آموزش و پرورش از بيمه ايران به بيمه معلم انتقال يافت و پروژه انتقال چنان سريع و بدون سر و صدا انجام گرفت كه دهها معلم و فرهنگي مانند نگارنده هم از نظر بيمه تكميلي و هم بيمه اتومبيل و بدنه به سوي اين بيمه كشانده شدند و بدون اينكه متوجه شويم چه مشكلاتي در پس اين انتقال ممكن است گريبانگير ما بشود. بيمه ايران با تجربه چندين ساله خود توانسته بود مشكلات جدي فرهنگيان در حوزه بيمه تكميلي را حل و فصل نمايد و بارها در اعمال جراحي ، هزينه هاي مهم پزشكي ، تقريبا همه هزينه ها توسط بيمه ايران به فرهنگيان پرداخت شده است. متاسفانه نگارنده كه اخيرا در يكي از بيمارستانهاي تهران بستري شده بود و تحت مانيتورينگ مغزي 24 ساعته قرار گرفته بود در مقابل اين موضوع قرار گرفت كه از مبلغ ششصد هزارتومان بيمه معلم فقط 75 هزارتومان پرداخت مي نمايد و اين موضوع يعني در اصل بي توجهي به مشكلاتي است كه يك بيمار در مقابل هزينه هاي هنگفت بيمارستانها مي تواند داشته باشد. اكنون نيز عليرغم مراجعه حضوري به بيمه معلم متوجه مي شويم كه قرار داد اينگونه بسته شده است و كاري نمي توان كرد و اميدواريم هر چه سريعتر دو موضوع به منصه ظهور برسد : - قرار داد بيمه تكميلي آموزش و پرورش با بيمه ايران بسته شود - بيمه معلم به تعهدات بيمه هاي تكميلي مانند ايران توجه و خود را با آن يكسان سازي كند . لازم به ذكر است بيمه ايران در بيمارستان مذكور آماده پرداخت همه ششصد هزارتومان براي افراد تحت پوشش بيمه تكميلي ايران بود ولي بيمه معلم از پرداخت هزينه فوق سرباز زده و مسئوليتي را در اين مورد احساس نكرد و در مقابل اعتراض بيمار بسادگي گفت :شما مي توانيد خودتان را بيمه تكميلي نكنيد !
 يك معلم

:: هزينه براي هر نفر زياده دندان را هم پوشش دهيد
 مسعودمحمودي

:: فكري به حال هزينه هاي دندان پزشكي كنيد .
 بدون نام

:: دمت گرم
 ندار بي غيرت

:: اجباري شدن بيمه تكميلي همه اعضا تحت تكلف درست نيست
 احسان

:: كلاه تو قاضي كن . آيا ميشود با اين حقوق پرداخت كرد .
 اميرارسلان

:: هزينه زياد است
 سلام

:: هزينه ي40000ريال خيلي خيلي زياد است
 فاروق بوكان

:: هزينه زياده نه!
 مسيح ايزدي

:: هزينه خيلي زياد است
 كم درامد

:: هزينه بسيار زياد است .تخفيف براي كساني كه از امتياز استفاده نكرده اند
 بدون نام

:: 40000ريال زيادلست
 بدون نام

:: هزينه زياد است
 ماني

:: هزينه عضويت براي هر نفر مبلغ 40000ريال خيلي بيشتر است
 بدون نام

:: هزينه براي هرنفر بيشتراست
 بدون نام

:: اطلاعات بيشتر درمورد انواع بيمه ها ونحوه استفاده ومراكز طرف قرارداد موردنياز داوطلبان ميباشد .ماكاركنان مالي واداري از پاسخگويي به كاركنان با اين بخشنامه ناتوان هستيم .لطفا پيگيري شود .باتشكر
 ن از اميراعلم

شما هم نظر خود را مطرح كنيد:
نام (اختياري):

 
   

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران